Dimitra Goula gives recipes for natural ways to strengthen your eyelashes, on Sophia Aliberti’s programme “Kalomeleta ki Erhete”.